Usein kysytyt kysymykset

Usein kysytyt kysymykset2017-09-04T08:27:46+00:00
Kotihoito Ilon tietosuojaseloste ja rekisteriseloste2018-04-11T10:59:52+00:00

TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja24

Rekisterinpitäjä

Kotihoito Ilo Oy

Y-tunnus: 2835294-8

Mäntykalliontie 4 as 3

71800 Siilinjärvi

Kotihoito Ilo Kuopio

Y-tunnus: 0870714-2

Syrjäntie 37

71660 Riistavesi

 

Rekisteriasioista vastaavien yhteystiedot

Suvi Venäläinen

ilo@kotihoitoilo.fi

 

Rekisterin nimi

Kotihoito Ilo: n asiakasrekisteri

Kotihoitopalvelut: Kotihoidon rekisteri (yhdistetty kotipalvelu ja kotisairaanhoito, sosiaalihuollon palvelu, sis. asiakastietojen osarekisterin)

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on kotihoidon palvelujen piirissä olevien asiakkaiden kotihoidon suunnittelu, järjestäminen, toteuttaminen ja seuranta tai muut siihen liittyvät tehtävät; hoito- ja palvelusuunnitelman ylläpitäminen, palveluiden seuranta ja arviointi sekä neuvonta ja ohjaus.

Lait, joihin tietojen käsittelytarve liittyy:

 • Henkilötietolaki 523/1999
 • Sosiaalihuoltolaki 710/1982
 • Kansanterveyslaki 66/1972
 • Terveydenhuoltolaki 1326/2010
 • Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992
 • Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000
 • Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista 293/2009
 • Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 159/2007
 • Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012.

Tietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän toiminnan suunnittelu- ja tilastointitarpeisiin.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri muodostuu pääsääntöisesti NurseBuddy-asiakastietojärjestelmään; sairaanhoitoon (potilasrekisteritieto, ERS- toiminnanohjaus), hoivaan ja hyvinvointiin liittyvät kirjaukset, hoito- ja palvelusuunnitelmat, kotihoidon käyntikerrat ja suunniteltu palvelun sisältö ja palveluaika. Potilastiedot ja sosiaalihuollon tiedot kirjataan erikseen niille määrätyille näkymille asiakastietojärjestelmässä. Lisäksi rekisteriin sisältyvät asiakkaalle manuaalisesti tehdyt hoitotyön arviot.

Perustiedot asiakkaasta: – nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero, kotikunta, siviilisääty, samassa taloudessa asuvan perheenjäsenen nimi ja henkilötunnus, lähiomaisen/edunvalvojan yhteystiedot, avaintieto.

Rekisteriin voidaan tallentaa vain rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan:

 • asiakkaalta
 • hoitohenkilökunnalta; hoidossa syntyvät tiedot.
 • asiakkaan lailliselta edustajalta
 • asiakkaan omaisilta; tarvittaessa asiakkaan suostumus
 • hoitavilta yksiköiltä tai palveluntuottajilta asiakkaan tai hänen laillisen edustajansa suostumuksella

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Luovutus (Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000):

Asiakkaan tai hänen laillisen edustajansa nimenomaisella suostumuksella lain nimenomaisen säännöksen perusteella tietoja voidaan luovuttaa esim. seuraaville tahoille:

 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL sekä muut valvontaviranomaiset
 • toiselle sosiaalihuollon viranomaiselle, sen toimeksiantoa suorittavalle henkilölle, yhteisölle tai muulle viranomaiselle asiakkaan hoidon, huollon tai koulutuksen tarpeen selvittämiseksi, järjestämiseksi tai toteuttamiseksi taikka toimeentulon edellytysten turvaamiseksi välttämättömät tiedot, ellei toimenpiteitä muuten voida toteuttaa.
 • eräissä tapauksissa asiakkaan lailliselle edustajalle taikka muulle henkilölle tai yhteisölle asiakkaan tahdon tai sosiaalihuollon tarpeen selvittämiseksi tai toimenpiteen toteuttamiseksi
 • eräissä tapauksissa asiakkaan lailliselle edustajalle taikka muulle henkilölle tai yhteisölle asiakkaan tahdon tai sosiaalihuollon tarpeen selvittämiseksi tai toimenpiteen toteuttamiseksi
 • eräissä tapauksissa poliisille, syyttäjäviranomaiselle ja tuomioistuimelle tai muulle viranomaiselle
 • sosiaalietuuksia käsittelevälle viranomaiselle tai laitokselle väärinkäytösten selvittämiseksi
 • tieteelliseen tutkimukseen asiakkaan luvalla tai ministeriön/terveydenhuollon ja hyvinvoinninlaitoksen päätöksellä (tutkimuslupa)(Julkisuuslaki 621/1999)

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin suojauksen periaatteet

 1. Manuaalinen aineisto

Tiedot säilytetään palvelujohtajan lukituissa työtiloissa ja lukituissa paloturvallisissa arkistotiloissa. Pääsääntöisesti manuaalinen aineisto säilytetään asiakkaan kotona.

 1. ATK:lla käsiteltävät aineistot

Järjestelmän tiedot ovat suojattu käyttöoikeuksia rajaamalla. Kotihoiti Ilon palvelujohtaja myöntää käyttöoikeudet. Työntekijältä vaaditaan sitoumus noudattaa Kotihoito Ilon tietosuoja- ja tietoturvaperiaatteita. Sähköisen tietojen käsittelyn avulla pidettävään asiakasrekisteriin ei ole ulkoista verkkoyhteyttä ja se on suojattu ulkopuoliselta käytöltä. Asiakasrekisterin tiedot ovat salassa pidettäviä. Tietoja käsitteleviä työntekijöitä koskee salassapitovelvollisuus, joka jatkuu myös työsuhteen päättymisen jälkeen. Asiakastietojen valvonta tapahtuu lokitietojen avulla asiakkaan tekemän selvityspyynnön tai reklamaation perusteella. Asiakkaalla on tiedonsaantioikeus rekisteritietojensa lainmukaisesta käytöstä. Lisäksi rekisterinpitäjän tulee suorittaa omaa asiakastietojen käytön seurantaa ja valvontaa esim. pistokokein tai sille tulleiden ilmoitusten johdosta.

Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa itseään koskevat asiakasrekisteritiedot (Henkilötietolaki 523/99 26§). Asiakkaalla on oikeus nähdä edellä mainitut tiedot ja pyynnöstä saada niistä jäljennökset. Tarkastuspyyntö tehdään henkilökohtaisen käynnin yhteydessä taikka omakätisesti allekirjoitetulla tai sitä vastaavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla. Tarkastuspyyntö osoitetaan Kotihoito Ilon palvelujohtajalle. Asiakkaan henkilöllisyys tarkistetaan ennen tietojen luovuttamista.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Asiakkaalla on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista rekisteripitäjältä. Oikaisupyyntö tehdään kirjallisesti. Asiakkaan henkilöllisyys tarkistetaan. Tieto korjataan ilman aiheetonta viivytystä. Pyynnössä on syytä tarkasti yksilöidä ja perustella, mitä tietoa vaaditaan korjattavaksi. Korjauksen tekee henkilö, jolla on rekisteritietojen korjaamiseen erityinen oikeus.

Voinko saada palveluista kotitalousvähennystä?2017-09-04T08:29:07+00:00

Kyllä voit saada palveluistamme kotitalousvähennystä. Kun ostat palveluja kotiin tai vapaa-ajanasunnolle, voit vähentää osan kuluista verotuksessasi kotitalousvähennyksenä. Saat vähennystä tavanomaisesta kotitalous-, hoiva- ja hoitotyöstä.